Дален Дирк ван. Логика и структура = Logic and Structure / Пер. с англ. под ред. В. Н. Кривцова. — М.: Моск. гор. психолого-пед. ун-т, 2010. — 230 с. — URL: http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=162551.
Адрес страницы: http://psychlib.ru/resource.php/pdf/documents/KLs-2012.pdf